Gegevens betreffende ANBI status

 

 

 
 
De vereniging van Dorpsbelangen Ten Boer is sinds 1-1-2008  bij de belastingdienst geregistreerd als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (uw gift dus fiscaal aftrekbaar).
M.i.v. 1 januari 2014 dient de vereniging als ANBI een aantal gegevens te publiceren op het internet. De Belastingdienst publiceert vervolgens die internetadressen, zodat geïnteresseerden via de internetsite van de Belastingdienst ook onze gegevens kunnen raadplegen.

Naam van de instelling:
Vereniging voor Dorpsbelangen voor het dorp Ten Boer,
kortweg genoemd : Dorpsbelangen Ten Boer.
RSIN Fiscaal nummer: 4413155.
Postadres: Boltweg 12, 9791 AD Ten Boer.

Doelstelling van de vereniging:
De vereniging heeft ten doel:
het bevorderen van het welzijn en het behartigen van de belangen van de inwoners van het dorp Ten Boer;
het verschaffen aan de leden en aan anderen van een verantwoorde ontspanning en het nemen van alle maatregelen, die hiertoe dienstig kunnen zijn in de ruimste zin.
 
Beleid: De vereniging probeert dit te bereiken door:
het optreden als overlegorgaan met de gemeentelijke overheid en andere overheden bij problemen van algemene aard betreffende het dorp Ten Boer;
het organiseren van bepaalde activiteiten voor haar leden en eventuele andere activiteiten door de activiteitencommissie, waarbij het welzijn van Ten Boer wordt bevorderd in de ruimste zin van het woord.

Functie en namen van bestuurders (zie ook website):
Voorzitter: Huup Reuver
Secretaris: Regien Leijendekker
Penningmeester: Harrie Meier
Bestuurslid: Theo Nijland

Beloningsbeleid: De vereniging Dorpsbelangen Ten Boer is afhankelijk van vrijwilligers, die hiervoor niet worden betaald. Waardering komt tot uiting in de verzorging tijdens inzet en eventuele attentie (aan het einde van het verenigingsjaar). In specifieke gevallen kunnen gemaakte onkosten worden vergoed. Voor aftredende bestuurs- of commissieleden wordt een attentie aangeboden, als dank voor gedane inzet.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:
Hiervoor verwijzen we u naar de website van Dorpsbelangen Ten Boer. Daarin staan alle activiteiten die door (commissies van) de Vereniging worden georganiseerd. Ook worden veel vergaderingen bezocht. Deze staan vermeld op de agenda pagina.
Financiële verantwoording wordt afgelegd op de jaarlijkse ledenvergadering, zoals in de Statuten is bepaald.